MẠCH LED FULL HTC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Sản phẩm Mạch điều khiển LED FULL HTC( Full Color hỗ trợ LED: 1903; 6803; 1914;… ) được cung cấp bởi LED HTC.

Mạch điều khiển LED FULL HTC

– Mạch điều khiển Led Full HTC nhỏ gọn phù hợp trong thiết kế biển quảng cáo, bảng led …

– Phần mềm tạo hiệu ứng cho mạch điều khiển sử dụng Tiếng Việt, Tiếng Anh, hỗ trợ người dùng thao tác dễ dàng, thuận tiện.

– Nguồn cấp: 5 -12 VDC

– Các loại nguồn khuyên dùng: Nguồn 5V-5A; Nguồn 5V-20A; Nguồn 5V-40A;. 12V

– Mạch nạp: Nạp trực tiếp thông qua cổng USB máy tính qua dây Cáp sạc chân Micro (Sử dụng cable Micro USB).

– ( Ưu điểm: Không cần mua mạch nạp. Sử dụng trực tiếp Cáp Sạc Pin điện thoại dòng Android )

– Bộ nhớ: 128MB

– Hỗ trợ: Led 1903, 6803…

– Điều khiển tối đa lên tới 6000 bóng

– Kích thước: 63mmx29mmx11mm ( Siêu Nhỏ -Gọn )

Hướng dẫn kết nối với LED 1903 , 6803, 1914, 1904…: 

 • Mạch điều khiển có 4 cổng kết nối ( VCC; GNC; DATA; CLK )
 • LED 1903 có 3 dây ( Đỏ; Xanh Lá; Trắng )
 • LED 1914 ,1916, 6803 , 9803, 9883, 1904 , 8206 ……có 4 dây ( Đỏ; Xanh Lá; xanh Blue; Trắng )
 • Khi  Số Bóng trên 3000 led , bạn hãy tách thành 2 cổng , Cổng 01 vào ngõ Data, Cổng 2 trên phần mềm chọn vị trí tách cổng trước khi nạp xuống mạch , bạn rê chuột đến Vị trí cần tách cổng , Ví dụ trên led thực tế bạn tách tại vị trí 3001 , thì trên phần mềm bạn chấm tại vị trí 3001 , thì nguyên mảng của cổng 2 có màu xanh lá rồi bạn chọn loại IC của led và bấm nút nạp xuống mạch đợi dữ liệu xuống mạch hết rồi rút mạch ra.
 • Trên bảng led tại vị trí đèn chọn tách làm cổng 2 , bạn cắt dây tín hiệu tại vị trí tách cổng trên bảng nối dây kéo về vào ngõ CLK trên mạch.
 • LƯU Ý : Các bạn để bảng led Ổn định cứ 50 Led các bạn kéo 2 sợi dây âm dương của đèn mà nhà sản xuất có để sẵn ra 02 dây trên đèn nối và kéo vào nguồn gần nó nhất để tiếp thêm nguồn cho đèn để bảng luôn ổn định không bị nhiễu chớp chớp thường bị. để tính nguồn bạn vào phần cẩm nang của trang web này tải phân tính toán nguồn cho khoa học.

Cách kết nối: 

 1. Đỏ – VCC (Dương)
 2. Xanh Lá – DATA (tín hiệu)
 3. Xanh Blue-CLK(tín Hiệu)
 4. Trắng – GND (Âm)

Các bạn có thể dùng dây kết nối cho LED: Dây kết nối 3P ( Ưu điểm: Không cần phải cắt dây LED )

DOWLOAD PHẦN MỀM : 

 1. Phần mềm (Led software htc) :  https://drive.google.com/file/d/1Htmb4sdkqIKstg40imfIAUO63y2XYBjf/view?usp=sharing
 2. Hiệu  ứng kèm Theo(Effect Attached):  https://drive.google.com/file/d/12E52ixLpvm8Ux5MqDXE0v7nlOTGmo_2G/view?usp=sharing
 3. Video : https://www.youtube.com/watch?v=0RgjfOd6jYQ

TECHNICAL SPECIFICATION:

The product FULL HTC LED control circuit (Full Color LED support: 1903; 6803; 1914; …) is provided by LED HTC.

FULL HTC LED control circuit

– The compact Full HTC Led control circuit is suitable in the design of billboards, led boards …

– Software effects for the control circuit using Vietnamese, English, supporting users to operate easily and conveniently.

– Power supply: 5 -12 VDC

– Recommended sources: Source 5V-5A; Source 5V-20A; Source 5V-40A ;. 12V

– Charge circuit: Load directly through computer USB port via Micro charging cable (Using Micro USB cable).

– (Pros: No need to buy a charging circuit. Use directly Android Phone Battery Charger Cable)

– Memory: 128MB

– Support: Led 1903, 6803 …

– Maximum control of up to 6000 balls

– Size: 63mmx29mmx11mm (Ultra-Compact)

Instructions for connection with LED 1903, 6803, 1914, 1904 …:

Controller circuit has 4 connection ports (VCC; GNC; DATA; CLK)
LED 1903 has 3 wires (Red; Green; White)
LED 1914, 1916, 6803, 9803, 9883, 1904, 8206 …… has 4 wires (Red; Green; Blue; White)

When the Number of Shadows is over 3000 LEDs, please split into 2 ports, Port 01 to Data port, Port 2 on the software to choose the port separation position before loading down the circuit, you drag the mouse to the position to separate the port, Example on the led In fact, you split at position 3001, on the software you dot at position 3001, the entire array of port 2 is green, then you select the IC type of the led and press the load button to wait for the data to go down the circuit. draw the circuit out.
On the led board at the position of the split light as port 2, you cut the signal wire at the port separation position on the board connecting the zipper to the CLK on the circuit.
NOTE: You leave the stable led board for every 50 LEDs, you pull 2 ​​positive and negative wires of the lamp that the manufacturer has available for 02 wires on the connector light and pull on the nearest source to add power to the lamp. the board is always stable without the common lightning interferences. to count your resources go to the handbook section of this website to download the computation source calculation for science.

Connection way:

Red – VCC (Ocean)
Green – DATA (signal)
Blue Blue-CLK (Signal)
White – GND (Negative)

You can use the connecting cord for LED: 3P connector wire (Pros: No need to cut the LED wire)

DOWLOAD SOFTWARE:

Software (Led software htc): https://drive.google.com/file/d/1Htmb4sdkqIKstg40imfIAUO63y2XYBjf/view?usp=sharing
Effect Attached: https://drive.google.com/file/d/12E52ixLpvm8Ux5MqDXE0v7nlOTGmo_2G/view?usp=sharing
Video: https://www.youtube.com/watch?v=0RgjfOd6jYQ